№ Р-15/0/3-13 від 11 счня 2013 року "Про затвердження Положення про АПАРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ"
22.01
14:18
Написати листаВерсія для друкуДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 11 счня 2013 року № Р-15/0/3-13

Про затвердження Положення
про АПАРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 606 “Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій” (зі змінами та доповненнями), розпорядженнями голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12 “Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами та доповненнями) та від 20 грудня 2012 року № Р-954/0/3-12 “Про впорядкування структури апарату облдержадміністрації”:

1. Затвердити Положення про АПАРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, що додається.

2. Головам районних державних адміністрацій у місячний термін привести положення про апарати районних державних адміністрацій у відповідність до вимог чинного законодавства України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 16 серпня 2011 року № Р-544/0/3-11 “Про затвердження Положення про апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації” (зі змінами та доповненнями).

4. Координацію роботи та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н.Л.


Голова облдержадміністрації Д.В.КОЛЄСНІКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації
11.01.2013 № Р-15/0/3-13

ПОЛОЖЕННЯ
про АПАРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Загальні положення

1.1. АПАРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – апарат) є структурним підрозділом Дніпропетровської облдержадміністрації і включає в себе ряд управлінь, відділів і секторів (далі – структурні підрозділи апарату), що організаційно забезпечують основну діяльність адміністрації. Апарат утворюється головою облдержадміністрації та підпорядковується йому.
Голова облдержадміністрації призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату в установленому законодавством порядку.

1.2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Апарат відповідно до покладених на нього завдань упроваджує заходи і здійснює кадрове, організаційне та інше забезпечення виконання вищезазначених нормативних актів.

1.4. Положення про апарат, структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату в межах виділених асигнувань затверджує голова облдержадміністрації.
Кошторис та штатний розпис апарату затверджує голова облдержадміністрації за погодженням з Міністерством фінансів України.
Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.5. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі цього Положення та положень про структурні підрозділи апарату, які затверджуються головою облдержадміністрації.
2. Основні завдання та функції апарату

Апарат облдержадміністрації:

2.1. Здійснює:
кадрове, методичне, організаційне та інше забезпечення діяльності облдержадміністрації, взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, народними депутатами України та депутатами відповідних місцевих рад щодо виконання вимог чинного законодавства України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, а також забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення;
організаційне забезпечення засідань колегії облдержадміністрації, нарад та інших заходів, що проводяться за участю голови облдержадміністрації;
забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій у процесі створення і ведення Державного реєстру виборців та контролю за виконанням актів розпорядника Державного реєстру виборців відділами ведення Державного реєстру виборців;
ведення діловодства в апараті облдержадміністрації;
контроль за виконанням документів, їх зберігання та передачу в установленому порядку до Державного архіву області; за дорученням голови облдержадміністрації перевіряє стан цієї роботи у департаментах, управліннях, відділах, інших структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних адміністраціях, надає допомогу в її організації;
організацію проведення особистих прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації у приміщенні облдержадміністрації та за місцем роботи і проживання громадян;
фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності облдержадміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність;
відповідно до чинного законодавства України функції головного розпорядника коштів державного бюджету за КВК 77 “Дніпропетровська обласна державна адміністрація”.

2.2. У процесі поточної діяльності забезпечує в межах своїх повноважень:
взаємодію облдержадміністрації з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Центральною виборчою комісією, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласною радою, райдержадміністраціями, виконавчими органами місцевих рад;

забезпечує розгляд звернень громадян та їх об’єднань, які надійшли до облдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян, здійснює контроль за станом роботи щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території області;
в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та надання відомостей на запити на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, консультації під час оформлення запитів, ведення системи обліку публічної інформації;
дотримання режиму роботи у будівлі, в якій розміщується облдержадміністрація, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.3. Перевіряє за дорученням голови облдержадміністрації виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень облдержадміністрації), структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності.

2.4. За дорученням голови облдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії облдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

2.5. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою облдержадміністрації.

2.6. Разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації проводить аналітичну роботу щодо суспільно-політичного, соціально-економічного становища в області та подає відповідні пропозиції голові облдержадміністрації стосовно його поліпшення.

2.7. За пропозиціями структурних підрозділів облдержадміністрації опрацьовує та подає на розгляд для затвердження голові облдержадміністрації проекти річного, квартальних, щомісячних і тижневих планів роботи облдержадміністрації та її керівництва.
2.8. Проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників облдержадміністрації, створенням кваліфікованого кадрового резерву і веденням обліку кадрів; вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників облдержадміністрації; готує погодження щодо призначення та звільнення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

2.9. Організовує роботу комісії з питань проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, яких призначає на посади голова облдержадміністрації, комісії державних нагород України при Дніпропетровській облдержадміністрації, конкурсної комісії із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців I – III категорій органів виконавчої влади області, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України, та координує діяльність постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Дніпропетровській облдержадміністрації.

2.10. Бере участь відповідно до чинного законодавства:
у реалізації заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів і референдумів, здійснює контроль за матеріально-технічним забезпеченням їх організації;
у підготовці щомісячних та щорічних звітів голови облдержадміністрації щодо стану справ у Дніпропетровській області;
у реалізації державної антикорупційної політики в облдержадміністрації та райдержадміністраціях.

2.11. Аналізує та подає пропозиції:
щодо нагородження державними нагородами і відзнаками (голови облдержадміністрації, відомчими тощо), присвоєння почесного звання України;
щодо преміювання голів райдержадміністрацій та їх заступників, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та готує відповідні розпорядження голови облдержадміністрації.

2.12. Провадить діяльність, пов’язану з виконанням секретних робіт, та забезпечує збереження державної таємниці під час виконання посадових обов’язків працівниками апарату облдержадміністрації.

2.13. Розглядає за дорученням голови облдержадміністрації депутатські запити та звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату.

2.14. Надає методичну та організаційну допомогу утвореним головою облдержадміністрації консультативним, дорадчим та іншим допоміжним органам, службам та комісіям у виконанні ними своїх повноважень.

2.15. Інформує голову облдержадміністрації про роботу постійних комісій, пленарних засідань обласної ради.

2.16. Опрацьовує документи, що надходять до облдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали.

2.17. Здійснює обробку персональних даних з метою реалізації трудових, адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, звернень громадян та інших завдань, покладених на апарат.

2.18. Інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації.
3. Заступник голови – керівник апарату
облдержадміністрації

3.1. Апарат очолює заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації, який призначається на посаду головою облдержадміністрації за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Адміністрацією Президента України.
Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації має заступників. У разі тимчасової відсутності заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації його повноваження, пов’язані з організацією роботи апарату, виконує один із заступників керівника апарату облдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу повноважень між ними, затвердженого наказом заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації.
3.2. Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації організовує його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації, організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, затверджує посадові інструкції працівників апарату, підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату облдержадміністрації та укладає договори з суб’єктами господарювання для матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату облдержадміністрації, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації. З цих питань заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації видає накази.
3.3. Накази заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації.
4. Апарат для виконання основних завдань і функцій, що визначені, має право:

4.1. Залучати вчених, представників громадськості, працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформацію, документи та інші матеріали.

4.3. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

5. Організація роботи апарату

5.1. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту Дніпропетровської обласної державної адміністрації, робота структурних підрозділів апарату проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступником голови – керівником апарату облдержадміністрації.

5.2. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань:
1) взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними та обласними організаціями, народними депутатами України та депутатами відповідних місцевих рад, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян;
2) отримує від структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій в установленому порядку матеріали і звіти про виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, виданих у межах повноважень обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством України;
3) готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою облдержадміністрації, його заступниками та іншими посадовими особами облдержадміністрації;
4) організовує доведення розпоряджень голови облдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;
5) виконує інші обов’язки, покладені на нього головою облдержадміністрації.

Заступник голови –
керівник апарату
облдержадміністрації
Н.Л.ПОДОПЛЄЛОВА
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: