Cектор з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації
07.09
15:43
Написати листаВерсія для друку

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 27 січня 2016 року № Р-34/0/3-16

Про затвердження Положення
про СЕКТОР З ПИТАНЬ
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ
КОРУПЦІЇ АПАРАТУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇКеруючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції” та постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції” (зі змінами), розпорядженнями голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № Р-830/0/3-12 “Про структуру обласної державної адміністрації” (зі змінами), від 20 грудня 2012 року № Р-954/0/3-12 “Про впорядкування структури апарату облдержадміністрації”(зі змінами):

1. Затвердити Положення про СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 29 жовтня 2014 року № Р-600/0/3-14 “Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації”.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови − керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л., контроль залишаю за собою.

Голова облдержадміністрації __________________ В.М.РЕЗНІЧЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
облдержадміністрації
27.01.2016 № Р-34/0/3-16
ПОЛОЖЕННЯ
про СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ
КОРУПЦІЇ АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

1. СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ АПАРАТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі − сектор) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації в апараті облдержадміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими актами законодавства.

3. Завідувач сектору підзвітний і підконтрольний Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики, а в загальному порядку проходження державної служби підзвітний голові облдержадміністрації та підпорядкований заступникові голови – керівнику апарату облдерж-адміністрації, якщо інше не передбачено законом.

4. Основними завданнями сектору є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також у міжнародному співробітництві у зазначеній сфері;

4) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

5) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;
6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, вносить голові пропозиції стосовно усунення таких ризиків;

4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

5) повідомляє у письмовій формі голові облдержадміністрації, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами облдержадміністрації;

6) веде облік працівників облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

7) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

8) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

9) при виявленні фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами облдержадміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову облдержадміністрації (керівника її апарату), а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

6. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на сектор обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

7. Сектор має право:

1) отримувати:
від інших структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;
від працівників облдержадміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

2) ініціювати перед головою облдержадміністрації (керівником її апарату) розгляд питань стосовно надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань.

8. Працівники сектору:

1) проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;
2) під час службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій облдержадміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки);
3) можуть залучатися до проведення:
експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою облдержадміністрації, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
внутрішнього аудиту структурних підрозділів облдержадміністрації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, якщо інше не встановлено законом.
На посади завідувача та головного спеціаліста сектору призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

10. Голова облдержадміністрації сприяє створенню умов для виконання на належному рівні сектором покладених на нього завдань.

11. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності сектору здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації
______________ Н.В.ГОНЧАРЕНКО
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: