Дніпропетровський район
www.dnipr.dp.gov.ua


Графік роботи

Центру надання адміністративних послуг
Дніпровської районної державної адміністрації


Понеділок
9:00 – 18:00
Вівторок
9:00 – 20:00
Середа
9:00 – 18:00
Четвер
9:00 – 18:00
П’ятниця
9:00 – 17:00


Контактні телефони:
753 90 83

753 71 91


Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) Дніпровського району інформує

Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:
- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
- стабільності;
- рівності перед законом;
- відкритості та прозорості;
- оперативності та своєчасності;
- доступності інформації про надання адміністративних послуг;
- захищеності персональних даних;
- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
- неупередженості та справедливості;
- доступності та зручності для суб’єктів звернення.
Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання послуг, що надаються через ЦНАП (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.
2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, або через уповноваженого представника (при наявності нотаріально засвідченого доручення або доручення, завіреного печаткою суб'єкта звернення) та надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення).
3. Державний адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.
4. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, заповнюється в двох примірниках.
5. Державний адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством), а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку).
6. Державний адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації та внесення в он-лайн програму «Відкрита влада». Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація. Програма, також формує етапи проходження справи, в документ, який може бути наданий суб’єкту звернення, або він може слідкувати за цим он-лайн.
7. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів.
8. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів державний адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.
9. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх неусунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.
10. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації.
11. У випадку неусунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до законодавства.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

1. Суб’єкт надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець) не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний забрати вхідний пакет документів на виконання. Відомості про передання вхідного пакету документів фіксуються в журналі реєстрації справ та в програмі «Відкрита влада».
2. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати, а також прізвища, ім’я, по батькові відповідальної посадової особи до журналу реєстрації.
3. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.
6. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється державним адміністратором.
7. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати державного адміністратора про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) державного адміністратора щодо ходу розгляду справи.
8. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через ЦНАП.

Передача результатів надання адміністративних
послуг суб’єкту звернення

1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП та внести відповідь в програму «Відкрита влада».
2.Державний адміністратор у день надходження результату надання послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до журналу реєстрації справи, а також перевіряє відповідь в програмі «Відкрита влада».
3. Державний адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).
4. Результат надання послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
5. У випадку, якщо послуга надається невідкладно, державний адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі, негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення та реєструє справу в програмі «Відкрита влада».
6. Факт отримання результату надання послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання послуги суб’єктом звернення фіксується у ЦНАП у паперовій та електронній формі.
7. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – державний адміністратор ЦНАП.
8. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу: заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання послуги.

Оскарження результатів надання адміністративних послуг

1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ЦНАП результат надання послуги до суб’єкта надання послуги або до вищого органу відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).
2. Скаргу на результат надання послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання послуги до відома суб’єкта звернення.
3. Скарга, яка подається до ЦНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом VI цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.
4. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ЦНАП для доведення до відома скаржника.
5. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання послуги, отриманий через ЦНАП, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ЦНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ЦНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.
Оскарження дій або бездіяльності працівників ЦНАП

1. У ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.
2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністратора ЦНАП та працівників установ, що надають послуги, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.
3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність державного адміністратора та інших працівників є голова райдержадміністрації.
4.Голова райдержадміністрації розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, голова адміністрації має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.
5. Голова адміністрації вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність державного адміністратора ЦНАП та інших працівників.